Про внесення змін до розпоряджень

голови райдержадміністрації

від 22 листопада 2013 року №519

та від 05 лютого 2016 року  №36

 

 

НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

                                                                                                                     

27 вересня 2016 р.                                           смт Новопсков                                 № 493

 

 

 

Про внесення змін до розпоряджень

голови райдержадміністрації

від 22 листопада 2013 року №519

та від 05 лютого 2016 року  №36

 

 

Відповідно до ст. 119 Конституції України,  ст.ст. 13, 31, 33, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про адміністративні послуги», Примірного положення про центр надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 року № 565, з метою приведення у відповідність до чинного законодавства України:

 

 

1. Внести зміни до Положення про Центр надання адміністративних послуг при Новопсковській районній державній адміністрації Луганської області, затвердженого п. 1 розпорядження голови райдержадміністрації від 22 листопада 2013 року № 519, виклавши його у редакції, що додається.

2. Пункти 1, 4 розпорядження голови районної державної адміністрації від  05 лютого 2016 року № 36  визнати такими, що втратили чинність.

3.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                                       С.П.БЄЛІК 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

27.09.2016  № 493

                                                                           

Положення

про Центр надання адміністративних послуг при

Новопсковській районній державній адміністрації Луганської області

 

1. Центр надання адміністративних послуг (далі - Центр) є постійно діючим робочим органом райдержадміністрації, який утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Новопсковській районній державній адміністрації Луганської області (далі - райдержадміністрації).

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру як постійно діючого робочого органу райдержадміністрації приймається головою райдержадміністрації.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови райдержадміністрації, а також положенням про Центр.

4. Основними завданнями Центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається розпорядженням голови райдержадміністрації, та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

На основі узгоджених рішень Центр може забезпечувати надання адміністративних послуг обласної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування.

6. У Центрі за розпорядженням голови райдержадміністрації може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають  соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання).

7. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється райдержадміністрацією, на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу  суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням  адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

8. Центр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

У Центрі, за розпорядженням голови райдержадміністрації, можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).

Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в центрі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи райдержадміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації. Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою райдержадміністрації.

11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

12. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

13. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг,  державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення.

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

14. Центр очолює начальник відділу з надання адміністративних послуг райдержадміністрації, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру.

15.    Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові райдержадміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

16. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

17. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менше п’яти днів на тиждень та семи годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. Центр не рідше одного дня на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години. За розпорядженням голови райдержадміністрації, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного бюджету та інших джерел, не заборонених законом.

 Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг.